Gwybodaeth i golegau a darparwyr hyfforddiant

Read more

Trowch at ein cymwysterau ôl-16 er mwyn helpu dysgwyr i ddeall yr amgylchedd adeiledig yn well ac i’w paratoi i weithio yn y sector.

Wrth i ni ddatblygu’r set newydd hon o gymwysterau Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu, byddwn yn ychwanegu at y cwestiynau cyffredin yma rhwng nawr a phan fyddant yn cael eu haddysgu am y tro cyntaf ym mis Medi 2021.

Bydd y cymwysterau newydd ar gael i’w dysgu am y tro cyntaf o fis Medi 2021. Dim ond dysgwyr sy’n cofrestru ar 1 Medi 2021 neu ar ôl hynny fydd yn cael cymryd y cymwysterau newydd. Bydd y cymwysterau presennol yn aros yn eu lle tan y dyddiad hwnnw. Bydd y broses derfynol o gofrestru dysgwyr cymwysterau adeiladu a pheirianneg gwasanaethau adeiladu Lefel 2 a Lefel 3 cyfredol, a ddefnyddir gan ganolfannau ar gyfer pobl ifanc 16-19 oed a phrentisiaid, yn digwydd ym mis Awst 2021.

Bydd y cymwysterau galwedigaethol newydd yn gymwysterau cymeradwy cyfyngedig ac felly byddant ond ar gael wrth City & Guilds | EAL – byddant yn ymddangos ar gronfa ddata Cymwysterau yng Nghymru (QiW). Mae hyn yn golygu mai nhw fydd yr unig fersiwn o’r cymwysterau hyn a fydd yn gymwys i gael cyllid cyhoeddus. O fis Medi 2021, byddant yn ymddangos yn fframweithiau Pennu Safonau Prentisiaethau i Gymru (SASW).

Mae’r cymwysterau newydd yn cael eu datblygu gan City & Guilds ac EAL. Os nad ydych yn defnyddio cymwysterau sy’n cael eu darparu gan y naill sefydliad neu’r llall ar hyn o bryd, a bod eich canolfan yn dymuno darparu’r cymwysterau a/neu’r brentisiaeth hyn, bydd angen i chi newid corff dyfarnu – erbyn 1 Medi 2021 ar gyfer cymwysterau Lefel 2, ac erbyn mis Medi 2022 ar gyfer Lefel 3. Bydd rhaid gwneud hynny trwy gyflwyno ffurflen gais am gymeradwyaeth canolfan.

Efallai y bydd eich sefydliad yn cael ei effeithio yn y ffyrdd canlynol:

  • Bydd cymwysterau Lefel 2 a 3 newydd ym maes adeiladu a pheirianneg gwasanaethau adeiladu yn cael eu cyflwyno yng Nghymru o fis Medi 2021 ymlaen, sy’n golygu na fydd nifer o gymwysterau sy’n gymwys ar hyn o bryd i gael cyllid cyhoeddus yn cael eu hariannu o hynny ymlaen. Os gwelir bod gan gymhwyster presennol ddibenion, nodau a chynnwys tebyg, ni fydd ar gael i’w ddefnyddio mewn addysg uwch nac yn fframwaith Manyleb Safonau Prentisiaethau Cymru (SASW) mwyach. Ar lefel 1, mae Cymwysterau Cymru yn edrych ar yr hyn sy’n cael ei gynnig ar hyn o bryd ac yn bwriadu newid beth fydd yn cael ei ariannu er mwyn sicrhau bod cynnydd clir a chydlynus ar gael i ddysgwyr.
  • O fis Medi 2021, bydd y gyfres newydd o gymwysterau galwedigaethol Lefel 2 a Lefel 3 yn cael eu dyfarnu gan City & Guilds neu EAL ac yn cael eu hariannu ar gyfer pobl ifanc 16 i 19 oed a phrentisiaid. Dyfernir TGAU, UG a Safon Uwch gan CBAC.
  • Mae cymwysterau Lefel 1 yn cael eu hadolygu ar hyn o bryd gan Cymwysterau Cymru.
  • Bydd cynnwys y pwnc, strwythur a maint y cymwysterau galwedigaethol newydd yn wahanol i’r rhai rydych chi’n eu defnyddio ar hyn o bryd, felly mae’n debyg y bydd angen uwchsgilio rhai o’ch staff darparu yn y canolfannau.
  • Gall dilysu allanol a’r cydbwysedd rhwng asesu mewnol ac allanol newid i leihau baich gweinyddol a nifer yr asesiadau mewn canolfannau o’i gymharu â’r cymwysterau presennol. Er enghraifft, bydd maint ac amlder yr asesiad crynodol yn lleihau a bydd dull mwy cyfannol a synoptig yn cael ei gymryd. Bydd hyn yn effeithio ar ddulliau asesu, yn enwedig ar gyfer y brentisiaeth. Bydd gan y cyflogwr gyfrifoldeb newydd i gymeradwyo prentis fel un sy’n gymwys ochr yn ochr â’r safon alwedigaethol genedlaethol i ganiatáu i’r prentis gael mynediad i’r asesiad terfynol.

Byddan, bydd gan bob un o’r cymwysterau newydd lawlyfrau manylebau ac asesiadau sampl drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg. Bydd pob asesiad allanol ar gael yn Gymraeg, a bydd canolfannau a darparwyr hyfforddiant yn cael cefnogaeth i sicrhau bod asesiad mewnol ar gael yn Gymraeg.

Rydym wedi datblygu rhywfaint o adnoddau addysgu a dysgu cychwynnol i’ch helpu i ddarparu’r wybodaeth sylfaenol sy’n ofynnol. Mae adnoddau ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg, gan gynnwys manylebau cymwysterau ac asesiadau sampl. Ewch i’r dudalen we ar gyfer digwyddiadau ac adnoddau i gael canllawiau a gwybodaeth er mwyn helpu canolfannau a darparwyr baratoi i gyflwyno’r cymwysterau newydd.

Bydd y cymwysterau newydd ar gael i ddysgwyr sy’n cofrestru am gymwysterau ar 1 Medi 2021 neu ar ôl hynny. Bydd y cymwysterau cyfredol yn parhau i gael eu hariannu hyd at fis Medi 2021 a bydd cyfnod pontio i ganiatáu i ddysgwyr sydd eisoes yn gweithio tuag at gymhwyster i’w gwblhau. Ni fydd dysgwyr sydd eisoes yn gweithio tuag at gymhwyster yn cael eu heffeithio, a byddant yn parhau â’u hastudiaethau nes iddynt gwblhau eu cymhwyster.

Mae City & Guilds ac EAL wedi datblygu gwefan Sgiliau i Gymru fel un ffynhonnell o wybodaeth am y cymwysterau hyn sy’n cael eu datblygu.

Cadwch lygad ar y wefan a chofrestrwch am y newyddion, digwyddiadau a chymwysterau diweddaraf – yn syth i’ch mewnflwch.

Cofrestrwch am y negeseuon e-bost

Os oes gennych diddordeb mewn cynnig cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch mewn adeiladwaith a pheirianneg gwasanaethau adeiladu, yna ewch i wefan CBAC am fwy o wybodaeth. Does dim angen i ganolfannau sydd eisoes wedi cofrestru gyda CBAC wneud cais am gymeradwyaeth bellach i gynnig y cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch.

Byddwch yn cael y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf gennym ni.

Cofrestrwch nawr