Gwybodaeth i gyflogwyr

Read more

Mae City & Guilds ac EAL wedi bod yn gweithio gyda chyflogwyr yn sector yr amgylchedd adeiledig ledled Cymru i ddatblygu’r cymwysterau hyn er mwyn gwneud dysgwyr yn fwy hyderus ac yn fwy parod ar gyfer y gweithle.

Byddem yn eich annog i godi ymwybyddiaeth o’r cymwysterau ymhlith eich staff, eich cysylltiadau a’ch rhwydwaith ehangach. Mae’r pecyn briffio’n llawn o bob math o erthyglau i’w copïo yn eich cylchlythyron. Mae’n amlinellu manteision y cymwysterau i’ch galluogi i gynhyrchu eich eitemau newyddion eich hun ac yn awgrymu negeseuon i’w postio ar Twitter.

Llwytho’r pecyn briffio i lawr.

Canfu adolygiad Cymwysterau Cymru o gymwysterau yn y sector adeiladu a’r amgylchedd adeiledig y dylid gwneud nifer o newidiadau i’r cymwysterau i sicrhau eu bod yn diwallu anghenion dysgwyr a chyflogwyr yng Nghymru.

Bydd y cymwysterau newydd yn lleihau cymhlethdod ac yn codi ansawdd y canlyniadau a’r profiad dysgu. Mae’r CITB, Cymdeithas Contractwyr Peirianneg Sifil Cymru, Ffederasiwn y Meistr Adeiladwyr, Ffederasiwn Cenedlaethol yr Adeiladwyr (NFB), Cymdeithas y Contractwyr Trydanol (ECA), Cymdeithas y Contractwyr Plymio a Gwresogi (APHC) a Chymdeithas Gwasanaethau Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu (BESA) yn gwbl gefnogol o’r weledigaeth hon ac yn bartneriaid brwd yn y broses ddatblygu.

Bydd y cymwysterau newydd Lefel 2 a Lefel 3 ar gael i’w dysgu am y tro cyntaf o 1 Medi 2021, a Lefel 3 o Medi 2022.

Efallai y bydd eich sefydliad yn cael ei effeithio yn y ffyrdd canlynol:

O 2021 ymlaen, bydd y cymwysterau newydd ar gael am gyllid cyhoeddus ar gyfer pobl ifanc 16-19 oed a nhw fydd yr unig gymwysterau Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu Lefel 2 a Lefel 3 sydd ar gael am gyllid cyhoeddus yng Nghymru (ac eithrio darpariaeth Lefel 1 a rhai cymwysterau arbenigol);

Gall cynnwys y pwnc, strwythur a maint y cymwysterau newydd fod yn wahanol i’r rhai sydd ar gael ar hyn o bryd.

Bydd y cymwysterau newydd ar gael i ddysgwyr sy’n cofrestru i astudio ar 1 Medi 2021 neu ar ôl hynny. Bydd cymwysterau cyfredol yn parhau i gael eu hariannu ar gyfer cofrestriadau hyd at fis Medi 2021 a bydd cyfnod pontio i ganiatáu i ddysgwyr sydd eisoes yn gweithio tuag at gymhwyster i allu cwblhau eu hastudiaethau. Os yw eich gweithiwr eisoes yn gweithio tuag at gymhwyster, ni fydd y dysgu’n cael ei effeithio a bydd yn parhau â’i astudiaethau nes iddo gwblhau ei gymhwyster.

Os oes gan eich sefydliad ddiddordeb mewn cymryd rhan yn y broses o ddatblygu cymwysterau, e-bostiwch qualdevelopment@cityandguilds.com.

Rydym yn gweithio gydag ystod eang o gynrychiolwyr o fewn y sector a Cymwysterau Cymru, i sicrhau bod y cymwysterau’n cynnwys deunydd perthnasol a chyfoes i ddatblygu’r wybodaeth, y sgiliau a’r cymhwysedd sydd eu hangen o fewn y gweithle adeiladu a’r amgylchedd adeiledig. Yn ogystal, bydd cyflwyno’r cymwysterau ‘Sylfaen’ a ‘Dilyniant’ yn sicrhau bod pob dysgwr yn datblygu’r wybodaeth a’r ddealltwriaeth allweddol.

Rydym yn gweithio gyda sefydliadau’r cynllun cerdyn i gynllunio sut gall y dysgwyr hyn fod yn gymwys am Gerdyn Sgiliau i’w caniatáu ar y safle. Bydd dysgwyr sy’n symud o’r cymhwyster dilyniant i’r brentisiaeth yn caniatáu iddynt roi eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth ar waith i ddatblygu cymhwysedd yn y gweithle.

Bydd cymwysterau cyfredol yn parhau i gael eu gwerthfawrogi a’u cydnabod, ond mae datblygiad proffesiynol parhaus yn bwysig er mwyn sicrhau bod gweithwyr yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiad eu gwybodaeth a’u sgiliau. Efallai y bydd angen rhywfaint o uwchsgilio ymhlith staff mewn meysydd fel technolegau sy’n dod i’r amlwg ac atgyweirio a chynnal a chadw adeiladau cyn 1919.

Mae City & Guilds ac EAL wedi datblygu gwefan Sgiliau i Gymru fel un ffynhonnell o wybodaeth am y cymwysterau hyn sy’n cael eu datblygu.

Cadwch lygad ar y wefan a chofrestrwch am y newyddion, digwyddiadau a chymwysterau diweddaraf – yn syth i’ch mewnflwch.

Cofrestrwch am y negeseuon e-bost