Gwybodaeth i ddysgwyr

Read more

Mae City & Guilds ac EAL yn gweithio gyda’i gilydd i ddatblygu set newydd o gymwysterau i greu dyfodol gwell i chi yn yr amgylchedd adeiledig.

Wrth i ni ddatblygu’r set newydd hon o gymwysterau Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu, byddwn yn ychwanegu at y cwestiynau cyffredin yma rhwng nawr a phan fydd colegau a darparwyr hyfforddiant yn rhoi’r cymwysterau ar waith ym mis Medi 2021.

Cynhaliodd Cymwysterau Cymru adolygiad o gymwysterau yn y sector adeiladu ac amgylchedd adeiledig a chyhoeddwyd eu canfyddiadau yn yr adroddiad Adeiladu’r Dyfodol: Adroddiad yr Adolygiad Sector o’r System Gymwysterau ym maes Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig. Canfuwyd y dylid gwneud nifer o newidiadau i’r system i symleiddio tirwedd cymwysterau gan wneud llwybrau dilyniant yn fwy eglur, ac yn y sector hwn sy’n datblygu’n gyflym, bod y cymwysterau’n cyd-fynd â’r hyn y mae cyflogwyr yn chwilio amdano fel y gall dysgwyr fod yn barod ar gyfer byd gwaith.

Bydd y cymwysterau newydd Lefel 2 a Lefel 3 ar gael i’w dysgu am y tro cyntaf o 1 Medi 2021, a Lefel 3 o Medi 2022.

Os ydych chi eisoes yn astudio ar gyfer cymhwyster mewn adeiladu neu beirianneg gwasanaethau adeiladu cyn Medi 2021, ni fydd y newidiadau hyn yn effeithio arnoch chi. Byddwch yn parhau â’ch astudiaethau cyfredol nes cwblhau’r cymhwyster. Byddwn yn darparu gwybodaeth i’ch canolfan i’ch helpu i archwilio pa gyfleoedd dilyniant a allai fod ar gael i chi.

Os oes gennych gymhwyster eisoes sy’n ofynnol ar hyn o bryd ar gyfer eich rôl a bod eich Cerdyn Sgiliau yn ddilys, bydd hyn yn dal i gael ei gydnabod a’i dderbyn i weithio ar safle yn y DU.

Byddwn yn gweithio’n agos â sefydliadau’r cynllun cerdyn sgiliau i sicrhau bod y cymwysterau newydd hyn yn darparu’r lefel gywir o sgil i’w hychwanegu at y rhestr ofynnol o gymwysterau cenedlaethol ar gyfer y cerdyn sgiliau priodol.

Mae City & Guilds | EAL yn datblygu cymwysterau Lefel 2 a 3, ac mae CBAC yn datblygu TGAU, UG a Safon Uwch. Bydd y cymwysterau hyn yn cynnig nifer o ffyrdd i chi ddatblygu eich gwybodaeth, sgiliau a chymhwysedd i barhau â’ch dysgu, a gweithio yn y sector. Mae yna lwybrau sy’n addas ar gyfer ysgolion, colegau, cyflogaeth yn ogystal â dysgu yn y gwaith.

Byddan. Mae’r rhan fwyaf o’r cymwysterau yn cynnig llwybr i symud ymlaen at astudiaethau pellach, tra bod y cymhwyster prentisiaeth yn galluogi symud ymlaen at faes cyflogaeth o’u dewis. Mae’r cymhwyster dilyniant Lefel 2 a phrentisiaeth Lefel 3 yn cynnig ystod o lwybrau i ddewis ohonynt.

Byddan. Cynlluniwyd y cymwysterau galwedigaethol newydd i’ch paratoi’n fwy trylwyr ar gyfer cyflogaeth. Bydd y cymwysterau yn seiliedig ar safonau galwedigaethol sy’n cael eu cydnabod yn genedlaethol, ac oherwydd hyn, byddwch yn gymwys i weithio ledled y DU. Bydd cyflwyno’r cymwysterau Sylfaen a Dilyniant yn rhoi gwybodaeth eang, dealltwriaeth a sylfaen gadarn i ddysgwyr ar draws y sector ar Lefel 2, tra bydd y brentisiaeth yn arwain at gymhwysedd galwedigaethol i gael mynediad at gerdyn sgiliau. Byddwn yn gweithio gyda sefydliadau’r cynllun cerdyn sector er mwyn sicrhau ei fod yn cyd-fynd â’r cynlluniau cerdyn perthnasol.

Byddwch, bydd yr holl gymwysterau newydd ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Gofynnwch i’ch darparwr hyfforddiant, coleg neu ysgol sut maen nhw’n bwriadu cyflwyno’r cymwysterau yn Gymraeg.

Mae City & Guilds ac EAL wedi datblygu gwefan Sgiliau i Gymru fel un ffynhonnell o wybodaeth am y cymwysterau hyn sy’n cael eu datblygu.

Gallwch hefyd siarad â’ch coleg neu ddarparwr hyfforddiant lleol yng Nghymru amdanynt.