Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu – Gosod Gwres ac Awyru

Lefel 3

Read more

Ar gael o fis Medi 2022 ymlaen

Bydd y cymhwyster EAL Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu Lefel 3 – Crefftwr Gwresogi ac Awyru yn cael ei gymryd fel rhan o brentisiaeth.  Mae’n galluogi dysgwyr i ddangos ystod eu gwybodaeth, eu sgiliau a’u dealltwriaeth alwedigaethol fel Crefftwr Gwresogi ac Awyru.

Fe’i hanelir at ddysgwyr sydd un ai wedi ennill y cymhwyster Sylfaen mewn Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu, neu a fydd yn cwblhau’r asesiadau a’r dysgu Sylfaen yn ystod eu prentisiaeth. Bydd y cymhwyster hwn yn galluogi dysgwyr i fynd ymlaen i astudio cyrsiau Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu Lefel 3 eraill sy’n berthnasol i’r grefft o’u dewis.

Mae’n addas ar gyfer:

  • dysgwyr 16+ oed sy’n gweithio yn y sector peirianneg gwasanaethau adeiladu ar hyn o bryd
  • dysgwyr sydd un ai wedi ennill y cymhwyster Sylfaen mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig, neu a fydd yn cwblhau’r dysgu a’r asesiadau Sylfaen yn ystod eu prentisiaeth.

Os yw’n cael ei gymryd fel rhan o brentisiaeth, yna mae’n rhaid bodloni gofynion penodol fel rhan o’r fframwaith prentisiaeth.

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol o ran Saesneg a mathemateg ar gyfer y cymwysterau hyn. Ond mae disgwyl y bydd gan ddysgwyr ddealltwriaeth sylfaenol dda o Saesneg a mathemateg. Rydym yn argymell bod dysgwyr yn datblygu rhagor o sgiliau Saesneg a mathemateg ffurfiol, fel Sgiliau Hanfodol neu TGAU i gefnogi eu cynnydd llwyddiannus gyda’r rhaglen hon.

Bydd dysgwyr yn datblygu eu gwybodaeth, eu sgiliau a’u dealltwriaeth o’r grefft Gosod Gwres ac Awyru, fel y’u cynhwysir yn y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol.

Bydd dysgwyr hefyd yn cwblhau dwy uned ‘graidd’ sy’n cwmpasu’r sector peirianneg gwasanaethau adeiladu ac arferion o fewn y sector yng Nghymru.

Bydd modd defnyddio’r cymhwyster ledled y DU a’i nod yw datblygu gallu dysgwyr i fodloni gofynion y sector peirianneg a gwasanaethau adeiladu yng Nghymru.

Mae’r cymhwyster wedi’i gynllunio i’w gwblhau’n rhan-amser o fewn prentisiaeth.

Rhaid i’r dysgwr gwblhau’r canlynol yn llwyddiannus:

  • dau brawf aml-ddewis sydd wedi’u gosod a’u marcio’n allanol
  • Prawf Diogelwch Critigol, wedi’i osod yn allanol a’i farcio’n fewnol (asesiadau ymarferol)
  • un Prosiect Ymarferol wedi’i osod gan y cyflogwr, a’i farcio’n fewnol yn y maes crefft
  • un Drafodaeth Broffesiynol wedi’i marcio’n allanol.

Ar ôl ei gwblhau, bydd y cymhwyster yn rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth sy’n ofynnol i ddysgwyr allu gweithio o fewn Crefft Gosod Gwres ac Awyru ledled y DU.  Gall dysgwyr hefyd symud ymlaen i gymhwyster Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu Lefel 3 – Crefftwr Gwresogi ac Awyru.

This page was last updated on 24/11/2022 at 16:02 pm

Byddwch yn cael y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf gennym ni.

Cofrestrwch nawr