Lefel 2 Cymhwyster Sylfaen mewn Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu – adnoddau Grŵp Colegau NPTC

Croeso i gasgliad gwerthfawr o adnoddau o’r Digwyddiad Arferion Da a gynhaliwyd yn y Drenewydd ar 21 Mehefin. Cyflwynwyd yr adnoddau hyn yn ystod sesiynau grŵp ar ddau destun pwysig: “Adnoddau Dwyieithog ar gyfer y Cymhwyster Sylfaen trwy Moodle” a “Datblygu Adnoddau Lefel 3,” dan arweiniad ein cydweithwyr o Grŵp NPTC.

Mae casgliad o offer a fydd o ddefnydd i’r rhai sy’n ymwneud â dysgu’r cymhwyster Sylfaen, gan gynnwys cwisiau er mwyn profi gwybodaeth, deunyddiau cymorth ar gyfer cynllunio a gosod targedau, a chyflwyniadau PowerPoint ar gyfer yr unedau cyffredin gorfodol. Lluniwyd yr adnoddau hyn i gefnogi’r gwaith o gyflwyno’r cymhwyster yn Gymraeg.

Dogfennau

Level 2 Foundation CBSE Good Practice Resources

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Adnoddau ar gyfer y cymhwyster Sylfaen mewn Gwasanaethau Adeiladu ac Adeiladu

Mae adnoddau addysgu a dysgu digidol ar gael am ddim gyda’r cymhwyster hwn, fel a ganlyn:

Mae’r adnoddau hyn wedi cael eu cynllunio i’ch cefnogi i gyflwyno’r unedau gorfodol a’r prif rai dewisol o’r cymhwyster.

Unedau sydd wedi’u cynnwys

Gwyliwch y weminar i gael cyflwyniad i’r cymhwyster Sylfaen mewn Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu.

Adnoddau dysgu ac addysgu

Unedau

Uned 101 – Amgylchedd adeiledig

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Uned 102 – Cyflwyniad i’r crefftau

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Uned 103 - Cylch bywyd yr amgylchedd adeiledig

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Uned 104 – Cyflogadwyedd

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Uned-105-Iechyd-diogelwch-ar-amgylchedd

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Uned 106 - Technolegau datblygol

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Uned 107 - Brics, blociau a cherrig

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Uned 108 - Galwedigaethau gwaith coed

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Uned 109 - Plastro

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Uned 110 – Galwedigaethau gorffen

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Uned 111 - Galwedigaethau toi

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Uned 112 - Gweithrediadau adeiladu

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Uned 113 – Plymio

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Uned 114 - Systemau electro-dechnegol

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Uned 116 - Teilsio waliau a lloriau

Dogfen SIP

Lawrlwytho

Cysylltwch â ni am gymorth

Gallwch gael gwybodaeth am yr hyn sydd ei angen arnoch i gyflwyno ein cymwysterau’n effeithiol. Gallwn ni eich helpu bob cam o’r ffordd o gynllunio’r rhaglen i’r adnoddau yn yr ystafell ddosbarth.

Mae croeso i chi gysylltu â gwasanaethau i gwsmeriaid os oes gennych chi unrhyw gwestiynau.

Skillsforwales.customer@cityandguilds.com neu ffoniwch 0192 4930 801, rhwng 8am a 5pm.

Adnoddau ar gyfer y cymhwyster mewn Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu

Mae Canllawiau Cyflwyno digidol ar gael am ddim ar gyfer y cymhwyster hwn. Mae’r adnoddau hyn wedi cael eu dylunio i helpu i gyflwyno unedau gorfodol a dewisol y cymhwyster, gan gynnig cefnogaeth gyffredinol i diwtoriaid wrth gyflwyno unedau crefft newydd. Bydd hyn yn ei gwneud hi’n gyflymach ac yn haws ysgrifennu cynlluniau gwaith ac yn sicrhau bod y cynnwys iawn yn cael sylw.

Mae’r cymorth yn cynnwys enghreifftiau o’r canlynol:

Mae adnoddau ychwanegol hefyd ar gael ar gyfer Uned 201 a Uned 202. Mae’r adnoddau yn cynnwys cynlluniau gwaith, cyflwyniadau Pwynt Pwer, taflenni gwaith a chwestiynau amlddewis.

Adnoddau dysgu ac addysgu

Dogfennau

Dilyniant mewn Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Uned 201 Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Uned 202 Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Adnoddau ar gyfer y cymwysterau lefel 3 mewn Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu

Mae Canllawiau Cyflwyno digidol ar gael am ddim ar gyfer y cymwysterau hyn. Mae’r adnoddau hyn wedi cael eu dylunio i helpu i gyflwyno unedau gorfodol y cymwysterau, gan gynnig cefnogaeth gyffredinol i diwtoriaid wrth gyflwyno unedau crefft newydd. Bydd hyn yn ei gwneud hi’n gyflymach ac yn haws ysgrifennu cynlluniau gwaith ac yn sicrhau bod y cynnwys iawn yn cael sylw.

Mae’r cymorth yn cynnwys enghreifftiau o’r canlynol:

Adnoddau dysgu ac addysgu

Dogfennau

Adnoddau ar gyfer y cymwysterau lefel 3 mewn Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu

Dogfen SIP

Lawrlwytho
Cymhwyster Sylfaen mewn Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu

Mae’r Cymhwyster Sylfaen mewn Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu yn darparu cyflwyniad eang i’r maes adeiladu a’r amgylchedd adeiledig. Mae wedi’i ddatblygu ar gyfer unigolion sy’n gweithio, neu’n bwriadu gweithio, yn y sectorau hyn.

Mae wedi’i anelu at ddysgwyr sy’n cyflawni dysgu seiliedig ar waith, sydd mewn addysg bellach neu sydd mewn dosbarthiadau chweched dosbarth mewn ysgol. Bydd y cymhwyster hwn yn galluogi dysgwyr i fynd ymlaen i astudio amrywiaeth o gyrsiau Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu Lefel 2 neu 3 eraill sy’n berthnasol i’r grefft sydd o ddiddordeb iddynt.

Cymhwyster Craidd mewn Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu

Mae’r Cymhwyster Craidd Lefel 2 mewn Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu yn darparu cyflwyniad eang i’r maes adeiladu a’r amgylchedd adeiledig. Mae wedi’i lunio ar gyfer unigolion sy’n gweithio, neu’n bwriadu gweithio, yn y sectorau hyn.

Mae’r cymhwyster wedi’i anelu at ddysgwyr rhan-amser sydd wedi ennill Prentisiaeth Adeiladu neu Beirianneg Gwasanaethau Adeiladu, ac nad ydynt wedi cwblhau’r cymhwyster Sylfaen mewn Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu o’r blaen. Bydd y cymhwyster hwn yn galluogi dysgwyr i fynd ymlaen i astudio amrywiaeth o gyrsiau Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau AdeiladuLefel 2 a 3 eraillsy’n berthnasol i’r grefft sydd o ddiddordeb iddynt.

Gellir dilyn y cymhwyster dros flwyddyn gan amlaf fel rhaglen ddysgu ran-amser yn rhan o fframwaith Prentisiaeth; neu ar gyfer gweithredwyr safleoedd sydd am ehangu eu gwybodaeth, eu dealltwriaeth a’u sgiliau o fewn y sector yn fwy cyffredinol.

Dilyniant mewn Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu

Mae Dilyniant mewn Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu wedi’i ddatblygu ar gyfer unigolion sy’n gweithio, neu’n bwriadu gweithio, yn y sector Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu. Mae wedi’i anelu at ddysgwyr sydd wedi pasio eu Cymhwyster Sylfaen mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig ond sydd heb gyflogwr eto i barhau â Phrentisiaeth, gan alluogi dysgwyr i fynd ymlaen i astudio cyrsiau peirianneg gwasanaethau adeiladu eraill sy’n berthnasol i grefft o’u dewis.

Cylchlythyr Sgiliau i Gymru – Gwanwyn 2021 rhifyn

Croeso i’n Cylchlythyr Sgiliau i Gymru, thema’r cylchlythyr cychwynnol hwn yw Adeiladu Treftadaeth:

Thema’r Cylchlythyr cychwynnol hwn yw Adeiladu Treftadaeth.

Cysylltwch i roi gwybod i ni pa themâu eraill yr hoffech eu gweld yn cael eu cynnwys yn y diweddariad chwarterol hwn i’r diwydiant.

Gobeithio y byddwch yn mwynhau’r Cylchlythyr hwn, ond os byddai’n well gennych beidio â’i dderbyn yn y dyfodol, cliciwch ar y botwm ‘dad-danysgrifio’ isod.

Gwych ac Am Ddim! – Adnoddau dysgu ar-lein

Os ydych chi’n chwilio am adnoddau rhyngweithiol i helpu eich dysgwyr i ddeall hen adeiladau – dyma’r lle i chi!

Mae tri modiwl wedi cael eu datblygu diolch i’r Prosiect Adeiladu Treftadaeth yng Nghymru (HECW) a ariennir gan CITB.

Dyma’r modiwlau:

Mae pob modiwl ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg ac fe’i hanelir at lefel ragarweiniol o ddealltwriaeth. Mae’r adnoddau hyn am ddim i chi eu defnyddio drwy glicio ar y penawdau uchod.

Olion Rhufeinig prin

Beth fydd yn digwydd os byddwch chi’n darganfod olion Rhufeinig prin ar safle eich datblygiad tai newydd?

Cliciwch yma i weld y stori lawn ac i gael gwybod mwy am sut mae archaeolegwyr a datblygwyr yn cydweithio i warchod ein treftadaeth.

Hyfforddiant i’r Hyfforddwyr

Mae tiwtoriaid o Goleg Sir Benfro wedi ymuno â thîm Canolfan Tywi ar gyfer y gyntaf mewn cyfres o bum sesiwn hyfforddi treftadaeth. Mae’r tiwtoriaid i gyd yn hynod fedrus a phrofiadol ond roeddent eisiau gloywi eu sgiliau adeiladu treftadaeth er mwyn paratoi ar gyfer y newidiadau yn y cwricwlwm.

O fis Medi 2021 ymlaen, bydd yr holl fyfyrwyr newydd ym maes Adeiladu ac Amgylchedd Adeiledig yn cael eu dysgu am bwysigrwydd adeiladau hanesyddol yng Nghymru. Byddant yn dysgu sut mae gofalu amdanynt a’u hatgyweirio yn wahanol i ddulliau adeiladu modern. 

Mae’r pynciau yn y gyfres hon o hyfforddiant DPP yn cynnwys:

Mae’r cyrsiau’n sesiynau hanner diwrnod a ddarperir ar-lein. Mae Canolfan Tywi hefyd yn datblygu adnoddau i’r Tiwtoriaid eu defnyddio gyda’u dysgwyr. Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am Ganolfan Tywi a’u cyrsiau Hyfforddi’r Hyfforddwr, cliciwch yma i fynd i’w gwefan.

Ffilmiau byr i gefnogi hyfforddiant adeiladu treftadaeth

Mae cyfres o ffilmiau byr wedi cael eu cynhyrchu gan Fforwm Adeiladau Traddodiadol Cymru i gefnogi darparwyr hyfforddiant gyda’u darpariaeth.

Mae’r ffilmiau byr yn cynnwys:

Cliciwch ar y dolenni uchod i weld y ffilmiau.

Newid yn yr hinsawdd ac adfer adeiladau – beth yw’r cysylltiad?

Mae sawl rheswm dros ofalu’n briodol am ein hen adeiladau. Mae’r rhain yn cynnwys rhesymau diwylliannol gan fod gan hen adeiladau gysylltiadau â’r bobl a oedd yn byw neu’n gweithio yno ar un adeg. Maent yn creu cymeriad ac ymdeimlad o le yn lleol. Mae ganddynt werth economaidd gan eu bod yn denu twristiaid ac yn cynnig cymeriad a chynhesrwydd i adeiladau busnes. 

Mae ymchwil gynnar hefyd yn dangos bod ailddefnyddio ac uwchraddio ein stoc o hen adeiladau mewn modd priodol yn gallu creu arbedion carbon sylweddol. I ddysgu mwy am yr ymchwil hon, dilynwch y ddolen yma.

Hyfforddiant Treftadaeth Arbenigol yng Nghymru

Defnyddiwch y dolenni isod i’ch helpu i ddod o hyd i’r Hyfforddiant Adeiladu Treftadaeth a’r cyngor sydd eu hangen arnoch.

Mae Grŵp Cenedlaethol Hyfforddi Towyr Cymru yn sefydliad di-elw, sy’n cael ei ariannu gan grant gan CITB. Mae wedi’i sefydlu er mwyn cefnogi, trefnu a chydlynu hyfforddiant toi ar bob lefel ar gyfer ei aelodau. Mae hyn yn cynnwys hyfforddiant toi treftadaeth achrededig. 

Mae Canolfan Tywi yn Sefydliad Hyfforddi Achrededig gan CITB. Mae’n darparu amrywiaeth o gyrsiau adeiladu treftadaeth. I gael manylion eu cyrsiau ymarferol ar blastro calch, gwaith maen a gwaith coed, cliciwch ar y ddolen hon.

Mae gwefan Historic England yn cynnig cronfa enfawr o adnoddau hyfforddi o reoli treftadaeth yn gyffredinol, cadwraeth adeiladau technegol a chyfresi hinsawdd a threftadaeth. Gallwch hefyd archwilio modiwlau e-ddysgu manwl neu ddysgu am reoli prosiectau ar gyfer treftadaeth.

Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu

I unrhyw un sy’n ymwneud â gosod gwasanaethau adeiladu mewn Adeiladau Traddodiadol, mae cyfoeth o gyngor ac arweiniad ar gael ar wefan Historic England.

Mae gan wefan Historic England adran benodol ar gyfer peirianneg gwasanaethau adeiladu.

Yma gallwch ddod o hyd i gyngor ar arolygon ac ymchwiliadau cyflwr sef y camau cyntaf wrth ddisodli neu osod gwasanaethau adeiladu newydd neu gynllunio rhaglen cynnal a chadw. Mae cyflwyniad i’r egwyddorion craidd wrth Gosod gwasanaethau adeiladu newydd ynghyd â chyngor ar Cynnal a chadw systemau gwasanaethau adeiladu yn dda mewn adeiladau hanesyddol.

Gallwch hefyd gael mynediad at gyfres o weminarau sy’n cael eu cyflwyno a’u recordio gan Historic England ar thema Gwasanaethau Adeiladu. Mae rhain yn cynnwys:

Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu – Gosod Gwres ac Awyru

Bydd y cymhwyster EAL Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu Lefel 3 – Crefftwr Gwresogi ac Awyru yn cael ei gymryd fel rhan o brentisiaeth.  Mae’n galluogi dysgwyr i ddangos ystod eu gwybodaeth, eu sgiliau a’u dealltwriaeth alwedigaethol fel Crefftwr Gwresogi ac Awyru.

Fe’i hanelir at ddysgwyr sydd un ai wedi ennill y cymhwyster Sylfaen mewn Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu, neu a fydd yn cwblhau’r asesiadau a’r dysgu Sylfaen yn ystod eu prentisiaeth. Bydd y cymhwyster hwn yn galluogi dysgwyr i fynd ymlaen i astudio cyrsiau Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu Lefel 3 eraill sy’n berthnasol i’r grefft o’u dewis.

Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu – Crefftwr Gwresogi ac Awyru

Bydd y cymhwyster Lefel 3 Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu – Crefftwr Gwresogi ac Awyru yn cael ei gymryd fel rhan o brentisiaeth.  Mae’n galluogi dysgwyr i ddangos ystod eu gwybodaeth, eu sgiliau a’u dealltwriaeth alwedigaethol fel Crefftwr Gwresogi ac Awyru.

Fe’i hanelir at ddysgwyr sydd un ai wedi ennill y cymhwyster Sylfaen mewn Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu, neu a fydd yn cwblhau’r asesiadau a’r dysgu Sylfaen yn ystod eu prentisiaeth. Bydd y cymhwyster hwn yn galluogi dysgwyr i fynd ymlaen i astudio cymwysterau Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu Lefel 3 eraill sy’n berthnasol i’r grefft o’u dewis.

Lefel 3 Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu – Gosod Electrodechnegol

Bydd y cymhwyster Lefel 3 Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu – Gosod Electro-dechnegol yn cael ei gymryd fel rhan o brentisiaeth.  Mae’n galluogi dysgwyr i ddangos ystod eu gwybodaeth, eu sgiliau a’u dealltwriaeth alwedigaethol ym maes gosod systemau ac offer electro-dechnegol.

Fe’i hanelir at ddysgwyr sydd un ai wedi ennill y cymhwyster Sylfaen mewn Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu, neu a fydd yn cwblhau’r asesiadau a’r dysgu Sylfaen yn ystod eu prentisiaeth. Bydd y cymhwyster hwn yn galluogi dysgwyr i fynd ymlaen i astudio cyrsiau peirianneg gwasanaethau adeiladu Lefel 3 eraill sy’n berthnasol i’r grefft.

Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu – Plymio a Gwresogi

Bydd y cymhwyster Lefel 3 Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu – Plymio a Gwresogi yn cael ei gymryd fel rhan o brentisiaeth.  Mae’n galluogi dysgwyr i ddangos ystod eu gwybodaeth, eu sgiliau a’u dealltwriaeth alwedigaethol mewn plymio a gwresogi.

Fe’i hanelir at ddysgwyr sydd un ai wedi ennill y cymhwyster Sylfaen mewn Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu neu a fydd yn cwblhau’r asesiadau a’r dysgu Sylfaen yn ystod eu prentisiaeth. Bydd y cymhwyster hwn yn galluogi dysgwyr i fynd ymlaen i astudio cyrsiau peirianneg gwasanaethau adeiladu Lefel 3 eraill sy’n berthnasol i blymio a gwresogi.